Laika darba samaksa

Laika darba samaksas forma ir labi lietojuma darbiem, kas tieši nav saistīti ar galarezultāta veidošanu – sētnieks, apkopēja, apsargs u.c., vai arī veiktais darbs ir grūti uzskaitāms – sekretāre, lietvede u.c. Darbiniekiem, kuri saistīti ar ražošanas procesu, darba samaksai būtu jāveidojas saistībā ar uzņēmuma darbības galarezultātiem. Laika darba samaksas lielākais trūkums ir, ka darbinieks tiek nošķirts no ražošanas procesa galarezultāta un neuzņemas par to nekādu risku. Šajā gadījumā uzņēmējam, lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, jāorganizē pastiprināta darbinieku un procesu kontrole.

Gabaldarba samaksas gadījumā darba samaksas, kā arī darba algas fonda aprēķina pamatā ir izcenojums vai tarifa likme par konkrētu padarītā darba vienību. Gabaldarba samaksa attaisnojas, ja ir reālas iespējas un nepieciešamība ražošanas apjomu palielināt un tas nedraud ar izstrādājumu kvalitātes pazemināšanos. Kopējais plānotais darba algas fonds veidosies, summējot abu kategoriju darbinieku aprēķinātos darba samaksas lielumus.

Abi minētie darba samaksas veidi savā ziņā ir ļoti individuāli, kas norobežo darbinieku no uzņēmuma kopējā galarezultāta – peļņas, un akcentē viņa uzmanību uz sevi un savu darba vietu, neiedziļinoties kopējā procesa norisē un sakarībās. Ja vēlas saglabāt līdzsvaru un sakarību starp darbinieka un uzņēmuma gūto labumu, var izvēlēties darba samaksas fonda plānošanai sarežģītākus, bet drošākus variantus, piesaistot darba algas fondu ieņēmumiem vai bruto peļņai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.