Tag Archives: darbs

Laika darba samaksa

Laika darba samaksas forma ir labi lietojuma darbiem, kas tieši nav saistīti ar galarezultāta veidošanu – sētnieks, apkopēja, apsargs u.c., vai arī veiktais darbs ir grūti uzskaitāms – sekretāre, lietvede u.c. Darbiniekiem, kuri saistīti ar ražošanas procesu, darba samaksai būtu jāveidojas saistībā ar uzņēmuma darbības galarezultātiem. Laika darba samaksas lielākais trūkums ir, ka darbinieks tiek nošķirts no ražošanas procesa galarezultāta un neuzņemas par to nekādu risku. Šajā gadījumā uzņēmējam, lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, jāorganizē pastiprināta darbinieku un procesu kontrole.

Gabaldarba samaksas gadījumā darba samaksas, kā arī darba algas fonda aprēķina pamatā ir izcenojums vai tarifa likme par konkrētu padarītā darba vienību. Gabaldarba samaksa attaisnojas, ja ir reālas iespējas un nepieciešamība ražošanas apjomu palielināt un tas nedraud ar izstrādājumu kvalitātes pazemināšanos. Kopējais plānotais darba algas fonds veidosies, summējot abu kategoriju darbinieku aprēķinātos darba samaksas lielumus.

Abi minētie darba samaksas veidi savā ziņā ir ļoti individuāli, kas norobežo darbinieku no uzņēmuma kopējā galarezultāta – peļņas, un akcentē viņa uzmanību uz sevi un savu darba vietu, neiedziļinoties kopējā procesa norisē un sakarībās. Ja vēlas saglabāt līdzsvaru un sakarību starp darbinieka un uzņēmuma gūto labumu, var izvēlēties darba samaksas fonda plānošanai sarežģītākus, bet drošākus variantus, piesaistot darba algas fondu ieņēmumiem vai bruto peļņai.

Darba samaksa

FerratumNeatņemama ražošanas procesa sastāvdaļa ir darbs, ko tāpat kā jebkuru citu ražošanas resursu ir jānopērk pietiekamā daudzumā un kvalitātē. Uzņēmēja samaksa par darbaspēka resursiem ir darba alga ar pieskaitījumiem sociālajai apdrošināšanai un citas ar darba likumiem un pārējiem normatīvajiem aktiem saistītas izmaksas.

Uzņēmēja pamata intereses neapšaubāmi ir peļņa. Darbinieka intereses – pēc iespējas lielākas algas saņemšana. Veiksmīgākā darba samaksas forma neapšaubāmi būs tā, kas abas šīs intereses apvienos.

Izmaksas dala divās daļās – materializētās izmaksas, kas jau radušās pirms ražošanas procesa – izejvielas, materiāli, degviela u.c., un dzīvās izmaksas, kas veidojas konkrētajā ražošanas procesā jeb darba samaksa. Ieņēmumi veidojas kā produkcijas apjoma un vienas vienības cenas reizinājums.

Redzams, ka pastāv interešu konflikts – lai būtu lielāka peļņa, jāpalielina ieņēmumi un jāsamazina izmaksas, tajā skaitā – darba samaksa. Kā no tā izvairīties, veidojot darba samaksas sistēmu un plānojot darba algas fondu? Nav nepareizu darba samaksu formu, bet var būt konkrētajam mērķim un situācijai nepiemērota darba samaksa.

Laika darba samaksa ir visvienkāršākā un plānošanas aprēķinos vieglāk lietojamā darba samaksas forma. Tipiskā ir mēnešalga. Laika darba samaksu var veidot arī kā stundas tarifa likmes un nostrādāto darba stundu reizinājumu.

Praksē veidojas diezgan sarežģīta un bieži vien vienkāršajam darbiniekam grūti izprotama darba samaksas sistēma. Visi cilvēki dzīvo signālu pasaulē. Vārdi, burti, žesti, nosacījumi, likumi u.c. ir signāli, kas aicina veikt vai neveikt konkrētas darbības. Šajā gadījumā darba samaksas sistēma ir uzņēmēja signāls darbiniekam par vēlamo darbību.